دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهران   محسن زاده

پست الکترونیکی : mohsenzadeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی کامپیوتر

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی کامپیوتر

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/01/01

مهران محسن زاده

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

^